Logopedie pro děti

Odborná péče a poradenství u dyslalie


Artikulační porucha, u které dítě neumí vyslovit určitou hlásku nebo hlásky, např. v češtině časté L, R, Ř. Tuto hlásku dítě v řeči vynechává či ji zaměňuje za jinou. Jedná se o nejrozšířenější poruchu řeči v předškolním věku, přičemž porozumění řeči, tvorba vět a slovní zásoba jsou v pořádku.


Odborná péče a poradenství u opožděného vývoje řeči


Dítě začíná mluvit pozdě, mluví málo nebo nemluví vůbec. Vyjadřuje se jednoduše, používá citoslovce a jednoslabičná nebo dvouslabičná slova, vynechává slovesa. Dítě má malý mluvní apetit, častěji než slova používá gesta (např. ukáže na to, co chce).


Odborná péče a poradenství u vývojové dysfázie


U dítěte je v různé míře narušena jak produkce (artikulace, porucha stavby slov, vět a jejich gramatické struktury), tak i rozumění řeči, sluchové a zrakové vnímání, grafomotorika i krátkodobá paměť.

Odborná péče a poradenství u koktavosti

 

Porucha plynulosti řeči. V předškolním věku se můžeme setkat o tzv. fyziologickou koktavost, která je způsobena nerovnováhou mezi rozvíjející se řečí a myšlením. Dítě toho chce sdělit více, než mu motorika mluvidel dovolí.

V každém případě při příznacích zadrhání v řeči, neschopnosti se vyjádřit či neurotických projevech při mluvení vyhledejte pomoc logopeda. Mohlo by se totiž jednat o incipientní - počáteční koktavost, která vyžaduje odbornou péči a při včasném zahájení terapie je procento úspěšné reedukace vysoké.

Porucha plynulosti řeči může přetrvávat do školního i dospělého věku, v tom případě mluvíme o chronické koktavosti. I v tomto případě je pravidelná logopedická péče přínosem pro klienta.


Porucha plynulosti řeči; u dítěte se může projevovat opakováním prvních hlásek či slabik ve slově, tvrdými hlasovými počátky, protahováním slabik, u těžších forem až tiky, záškuby a dalšími vegetativními projevy (zčervenání, nadměrné pocení, zvýšený krevní tlak).


Odborná péče a poradenství u breptavosti


Nápadně rychlá řeč, která je typická setřelou artikulací a špatnou srozumitelností.


Odborná péče a poradenství u mutismu


Dítě nemluví buď v určitém prostředí nebo s konkrétní osobou, případně vůbec nebo velice málo. Rozumění řeči je v tomto případě bez narušení.


Odborná péče a poradenství u dysfagie


Porucha polykání, která se objevuje u dětí s dětskou mozkovou obrnou, vrozenými syndromy a anomáliemi, plicními a srdečními onemocněními, gastroezofageálním refluxem a u nedonošených novorozenců.


Odborná péče a poradenství u vývojové dysartrie


Motorická porucha řeči, kdy je narušena schopnost tvořit artikulovanou řeč na podkladě poškození centrálního nervového systému (dětská mozková obrna,
degenerativní onemocnění).